“สมรสเท่าเทียม” ผ่านสภาฯ วาระแรก 369 ต่อ 10 เสียง

สมรสเท่าเทียม วันนี้ (21 ธ.ค. 2566) ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม วาระตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่….) พ.ศ…… หรือร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรส 4 ฉบับ

แบ่งออกเป็นคณะรัฐมนตรี มีการเสนอข้อเสนอ รวมทั้งร่างกฎหมายลักษณะเดียวกันอีก 3 ฉบับ เสนอโดยธันยวัฒน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ สรรเพชญ์ บุญ ยามณี ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และอรุณ ชุมาพร นักเคลื่อนไหวด้านเพศสภาพ ความหลากหลาย. ในเครือข่าย Rainbow Alliance ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11,611 คน

หลังจากผ่านไปกว่า 5 ชั่วโมง โครงการก็เปิดให้ผู้เสนอหารือ ก่อนให้สมาชิกลงคะแนนรับวาระแรก ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติยอมรับหลักการความเท่าเทียมในการแต่งงาน 4 ประการ มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 380 เสียง ดังนี้

  • เห็นด้วย 369 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 10 เสียง
  • งดออกเสียง 0 เสียง
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ที่ประชุมจึงเสนอชื่อกรรมการจำนวน 39 คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสมัยต่อไป กำหนดเวลาในการส่งการแก้ไขคือ 15 วัน ในการพิจารณาวาระที่ 2 จะใช้ร่างคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักเพื่อตรวจสอบ

ก่อนการประชุมรัฐสภาวันนี้ อร ชุมาพร ผู้แทนชี้แจงร่าง พ.ร.บ.ภาครัฐ เปิดเผยกับ The Active ว่าภาครัฐรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ความเท่าเทียมกันในการแต่งงานได้รับการพิจารณาในสมัยแรกของสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะการมีร่างที่ภาครัฐเสนอเข้ามาเอง 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศในประเทศไทย รวมถึงสิทธิในการเลี้ยงดูครอบครัวตามกฎหมาย และศักดิ์ศรีที่มนุษย์ทุกคนสามารถรักใครก็ได้ และรัฐบาลก็ต้องยอมรับ แต่ภาครัฐยังคงยืนกรานต่อร่างกฎหมายความเท่าเทียมในการแต่งงานซึ่งจะต้องบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และฉันสามารถทำได้ทันที

สมรสเท่าเทียม

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กำลังลาพักร้อน ทันทีที่ทราบมติของสภาแล้วโพสต์ลงในบัญชีส่วนตัวของเขา การลงคะแนนเสียงครั้งแรกในวาระการประชุมได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมากอย่างท่วมท้น วันนี้ ขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ขอขอบคุณบทความจาก : TheActive