สมรสเท่าเทียม

สมรสเท่าเทียม

“สมรสเท่าเทียม” ผ่านสภาฯ วาระแรก 369 ต่อ 10 เสียง สมรสเท่าเทียม วันนี้ (21 ธ.ค. 2566) ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม วาระตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่….) พ.ศ…… หรือร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรส 4 ฉบับ แบ่งออกเป็นคณะรัฐมนตรี มีการเสนอข้อเสนอ รวมทั้งร่างกฎหมายลักษณะเดียวกันอีก 3 ฉบับ เสนอโดยธันยวัฒน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ สรรเพชญ์ บุญ ยามณี ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และอรุณ ชุมาพร นักเคลื่อนไหวด้านเพศสภาพ ความหลากหลาย. ในเครือข่าย Rainbow Alliance ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11,611 คน หลังจากผ่านไปกว่า 5 ชั่วโมง โครงการก็เปิดให้ผู้เสนอหารือ ก่อนให้สมาชิกลงคะแนนรับวาระแรก ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติยอมรับหลักการความเท่าเทียมในการแต่งงาน […]